Mẫu Thông báo nộp tiền thuê đất

Thông báo nộp tiền thuê đất Mẫu số 03-05/TTĐ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) Cục Thuế: …………………. Chi cục Thuế: ……………. Số…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …

Mẫu Thông báo nộp tiền thuê đất Read More »