Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình

PHỤ LỤC SỐ 3: TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) PHỤ LỤC SỐ 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) (Tên …

Mẫu Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình Read More »