Mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ

Mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ Chuẩn mực thẩm mỹ và pháp luật có sự tác động qua lại lẫn nhau. Chuẩn mực thẩm mĩ tác động trong hầu hết các lĩnh vực quan hệ xã hội, trong đó có quan hệ pháp luật, điều chỉnh hành vi …

Mối quan hệ giữa chuẩn mực pháp luật và chuẩn mực thẩm mỹ Read More »