Nghiệm thu đào đất

Mẫu Nghiệm thu đào đất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày….tháng….năm…… BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÀO ĐẤT Số:……………………… Đối tượng nghiệm thu:…………………………………. Tên công việc:………………………………………….. Vị trí thực hiện:………………………………………… 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu – Đại diện Đơn vị …

Nghiệm thu đào đất Read More »