Nghiệm thu đất đắp

Mẫu Nghiệm thu đất đắp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày….tháng….năm…… BIÊN BẢN NGHIỆM ĐẤT ĐẮP Số:……………………… 1. Đối tượng nghiệm thu:… Tên công việc:………………………………………….. Vị trí thực hiện:………………………………………… 2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu – Đại diện Đơn vị …

Nghiệm thu đất đắp Read More »