Mẫu Nghiệm thu đường

Mẫu Nghiệm thu đường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……. , ngày … tháng … năm … BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯỜNG Đối tượng nghiệm thu : Hệ thống đường ……. Thành phần tham gia nghiệm thu : Đại diện Ban quản lý …

Mẫu Nghiệm thu đường Read More »