Người đã từ chối di sản thì có quyền làm chứng cho di chúc

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Người đã từ chối di sản thì có quyền làm chứng cho di chúc Cá nhân đã từ chối việc hưởng di sản thừa kế trước khi người có tài sản chết thì có quyền làm người làm chứng cho việc lập di chúc của người để lại di …

Người đã từ chối di sản thì có quyền làm chứng cho di chúc Read More »