Công văn đôn đốc, nhắc nhở

CÔNG TY TNHH A BAN GIÁM ĐỐC Số: 07/CV-BGĐ V/v đôn đốc, nhắc nhở việcthực hiện mặc đồng phục đối với toàn bộ nhân viên trong công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: …

Công văn đôn đốc, nhắc nhở Read More »