Phân tích các nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

_Nghĩa vụ trung thành với tổ quốc; _Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc; _Nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân; _Nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; _Nghĩa vụ chấp hành các quy tắc sinh hoạt cộng đồng chung; _Nghĩa …

Phân tích các nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013 Read More »