Phân tích những điểm mới của BLTTDS 2015 về Thẩm quyền theo loại việc của Tòa án

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về Thẩm quyền của Tòa án

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 số 92/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ …

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về Thẩm quyền của Tòa án Read More »

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về Thẩm quyền theo loại việc của Tòa án

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN VÀ THẨM QUYỀN DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN THEO LOẠI VIỆC Thẩm quyền dân sự của Tòa án “Thẩm quyền” là một khái niệm quan trọng, trung tâm của khoa học pháp lý. Có thể nói, không có thuật ngữ nào được sử dụng …

Phân tích, đánh giá những điểm mới của BLTTDS 2015 về Thẩm quyền theo loại việc của Tòa án Read More »

1900.0191