Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

“Hồ Chí Minh, con người sinh ra ở thế kỷ XIX, làm nên kì tích ở thế kỷ XX, và là mẫu người của thế kỷ XXI”. Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do và …

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Read More »