Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu

Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), nguồn luật chưa có tiền lệ trên thế giới. Phân tích quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu và thành viên trong gia đình của công dân Liên minh Châu Âu. Liên minh châu Âu (gọi …

Nguồn luật phái sinh của EU (Pháp luật Liên minh Châu Âu), quyền di chuyển và quyền cư trú của công dân Liên minh Châu Âu Read More »