Sơ lược tóm tắt luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số: 43/2013/QH13 gồm có 13 chương, 98 điều. có hiệu lưc thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

Chương 1: quy định chung. gồm 19 điều (điều 1-19)