Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………,ngày……tháng……năm…… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :…………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………… Đại diện cho ……………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………… …

Hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ Read More »