Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu

Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu cho cá nhân, tập thể tham gia đấu thầu và đơn vị hữu quan khác. Chủ đầu tư hủy thầu thì các bước sau khi có quyết định hủy thầu do có thay đổi về phạm vi đầu tư là gì và việc đăng …

Thủ tục thông báo sau khi có quyết định hủy thầu Read More »