Cập nhật mới về giấy phép kinh doanh giống cây trồng sau khi Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN hết hiệu lực

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN hết hiệu lực, chính thức bãi bỏ thủ tục xin giấy phép kinh doanh giống cây trồng. Hiện nay theo quy định mới nhất của Luật Trồng trọt 2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, việc sản xuất, mua bán giống cây trồng, đại lý giống cây trồng, kinh doanh cây giống, hạt giống chỉ phải thực hiện thông báo tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.