Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là việc cá nhân, tổ chức có phát sinh hoạt động kinh doanh đề nghị cơ quan thuế trực tiếp quản lý xác nhận cho cá nhân, tổ chức đó đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế của mình đến thời điểm nhất định nhằm sử dụng vào …

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cá nhân, tổ chức Read More »