tính chất

Vị trí, tính chất, trật tự hình thành của Chính phủ theo pháp luật hiện hành

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. _Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam: +Chính phủ can thiệp về thiết lập hành chính, lãnh …

Vị trí, tính chất, trật tự hình thành của Chính phủ theo pháp luật hiện hành Read More »

Vị trí, tính chất, chức năng, trật tự hình thành của Uỷ ban nhân dân theo pháp luật hiện hành

_Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, vì: +Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra tại kì họp thứ nhất của mỗi khoá Hội đồng nhân dân dưới hình thức bỏ phiếu kín.Kết quả bầu cử các …

Vị trí, tính chất, chức năng, trật tự hình thành của Uỷ ban nhân dân theo pháp luật hiện hành Read More »

1900.0191