Tờ trình bổ sung kinh phí

Tờ trình bổ sung kinh phí là văn bản của cá nhân/ tổ chức dùng để đề xuất với cấp trên (hoặc cơ quan chức năng) xem xét, phê duyệt về vấn đề xin bổ sung kinh phí để thực hiện một công việc, cụ thể trong trường hợp sau đây: Mẫu Tờ trình bổ …

Tờ trình bổ sung kinh phí Read More »