Tờ trình đề nghị phát hành thêm cổ phiếu

Tờ trình đề nghi phát hành thêm cổ phiếu : văn bản được Hôi động quản trị của Công ty trình lên Đại hộ đồng cổ đông của Công ty nhằm đề xuất phát hành thêm cổ phiếu phục vụ cho hoạt động của Công ty . Mẫu Tờ trình đề nghị phát hành thêm …

Tờ trình đề nghị phát hành thêm cổ phiếu Read More »