Tờ trình đề nghị tăng lương

Tờ trình đề nghị tăng lương là văn bản của cá nhâ/ tổ chức gửi đến bộ phận có thẩm quyền hoặc công ty mẹ yêu cầu giải quyết việc xét tăng lương cho cá nhân (đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) được đề xuất, cụ thể trong trường …

Tờ trình đề nghị tăng lương Read More »