Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản là văn bản được soạn thảo bởi cá nhân tổ chức gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cấp lãnh đạo, công ty mẹ để giải quyết, phê chuẩn về việc cho phép thanh lý tài sản cho tổ chức/doanh nghiệp đó. Trong quá …

Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản Read More »