Tờ trình duyệt kinh phí

Tờ trình duyệt kinh phí là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết, phê duyệt việc đề xuất kinh phí để xây dựng, lắp đặt hoặc thực hiện một công việc nào đó nhằm phục vụ lợi ích của cơ quan/ tổ chức đó, cụ …

Tờ trình duyệt kinh phí Read More »