Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu CÔNG TY ……. Số : …/…..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng ….. năm TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU ( V/v Phê duyệt danh …

Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Read More »