Tờ trình phê duyệt kế hoạch

Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch CÔNG TY ……. Số : …/….. (V/v : Phê duyệt kế hoạch) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng ….. năm TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty …

Tờ trình phê duyệt kế hoạch Read More »