Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình

Mẫu Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Số: …………… /TTr CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ ………., ngày……… tháng……… năm 2019 TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH V/v thẩm định dự án …

Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình Read More »