Tờ trình thành lập Hội đồng trường

Mẫu Tờ trình thành lập Hội đồng trường TRƯỜNG THPT…. Số: …………… /TTr CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ………., ngày……… tháng……… năm 2019  TỜ TRÌNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG V/v thành lập Hội đồng trường THPT…… Kính gửi: – Phòng giáo dục …

Tờ trình thành lập Hội đồng trường Read More »