Tờ trình về việc phê duyệt dự toán

Mẫu Tờ trình về việc phê duyệt dự toán CÔNG TY ……. Số : …/…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……, ngày ….. tháng ….. năm TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN (V/v: Phê duyệt dự toán) Kính gửi : Ban lãnh …

Tờ trình về việc phê duyệt dự toán Read More »