Tờ trình về việc thanh lý tài sản

Mẫu Tờ trình về việc thanh lý tài sản  CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Số: …………… /TTr CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ ………., ngày……… tháng……… năm 2019 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN Về  việc thanh lý tài sản Công ty cổ …

Tờ trình về việc thanh lý tài sản Read More »