Tờ trình xin kinh phí công đoàn

Mẫu Tờ trình xin kinh phí công đoàn CÔNG TY…………………. Số:……../…………………… V/v: Xin kinh phí công đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                          ……., ngày……tháng……năm…… TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ………………………… Căn cứ vào kế …

Tờ trình xin kinh phí công đoàn Read More »