Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Số:……../…………………… V/v: Xin kinh phí hỗ trợ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            ……., ngày……tháng……năm…… TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ HỖ TRỢ Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh………………… …

Tờ trình xin kinh phí hỗ trợ Read More »