Trang chủ - Hợp đồng đặt mua báo chí

Hợp đồng đặt mua báo chí

Hợp đồng đặt mua báo chí là thỏa thuận giữa bên nhận đặt mua, vận chuyển, phân phối “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam với bên có nhu cầu sử dụng hoặc phát hành các ấn phẩm này vào mục đích sử dụng hoặc thương mại.

Mẫu Hợp đồng đặt mua báo chí

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP BÊN ACỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG ĐẶT MUA BÁO CHÍ

Số:…/…..

 • – Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 • – Căn cứ Luật Báo chí 2016;
 • – Căn cứ Nghị định 51/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Báo chí;
 • – Căn cứ Quyết định số…/…. ngày…/…/… của công ty ……………….. về quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hoá, tinh thần công ty;
 • – Căn cứ Quyết định số…/…. Ngày…/…/… của công ty ……………….. về việc đặt mua báo chí của công ty……………………….;
 • – Căn cứ những quy định liên quan;
 • – Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN MUA):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN BÁN):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Số Giấy phép hoạt động báo chí:………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng đặt mua báo chí (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý bán báo cho bên A theo những nội dung cụ thể dưới đây:

STTTên báoNhà xuất bảnSố báo xuất bản (hàng ngày/ cuối tuần/…)Số lượngĐơn giá (VNĐ/tờ)Tổng (VNĐ)Ghi chú
1       
2       
3       
       

ĐIỀU 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn thực hiện:

– Thời hạn thực hiện hợp đồng này được hai bên thoả thuận là từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…

– Trong đó, bên B phải hoàn thành việc giao hàng cho bên A đúng số lượng, chất lượng đã xác định tại Điều 1 hợp đồng muộn nhất vào …. giờ sáng ngày số báo xuất bản.

– Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,… thì thời hạn hoàn thành giao hàng muộn nhất là … giờ sáng ngày số báo xuất bản, nếu không bên B phải chịu trách nhiệm.

2. Địa điểm giao hàng:

– Bên B tiến hành quá trình đóng gói và vận chuyển báo đến địa chỉ của bên A tại số ……………………………, chi phí vận chuyển sẽ do bên A chịu trách nhiệm.

– Trong quá trình vận chuyển, nếu xảy ra rủi ro, tai nạn hoặc bị cơ quan chức năng thu giữ do có hành vi vi phạm pháp luật thì lỗi hoàn toàn do bên B chịu trách nhiệm.

– Việc giao nhận trên phải được bên B giao trực tiếp cho:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Chức vụ:………………Phòng ban:…………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

– Ngay khi nhận được số báo trên, ông/ bà ………………. có nghĩa vụ kiểm tra số lượng, chất lượng báo, lập biên bản xác nhận việc đã nhận hàng và phân phát cho các phòng ban, cá nhân theo Quyết định số…/…. ngày…/…/… của công ty ……………….. về quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hoá, tinh thần công ty.

ĐIỀU 3: ĐẶT CỌC

1. Trong thời gian từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…, bên A có trách nhiệm giao bên B số tiền ………… VNĐ (Bằng chữ:………….. Việt Nam Đồng) để đảm bảo cho việc bên A sẽ mua đúng số lượng báo theo hợp đồng này khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ giao hàng của mình.

2. Trong trường hợp bên B thực hiện đúng  nghĩa vụ giao hàng của mình mà bên A không nhận hàng do lỗi của bên A, bên B có quyền nhận số tiền trên.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thanh toán: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B với số tiền ……….VNĐ/ tháng.

2. Phương thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho số tiền trên cho bên B vào ngày … hàng tháng.

3. Hình thức thanh toán: Bên A sẽ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng riêng của bên B do bên B cung cấp đầy đủ thông tin do bên A yêu cầu.

4. Tài khoản của bên B:

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Tại ngân hàng/ chi nhánh:

ĐIỀU 5: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1. Cam kết của bên A:

– Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên B theo thoả thuận trong hợp đồng;

– Mọi thay đổi, bổ sung thông tin về địa điểm, người nhận hàng phải báo trước cho bên B … ngày;

– Từ chối nhận hàng, đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B có hành vi vi phạm;

2. Cam kết của bên B:

– Thực hiện việc phát hành báo chí theo đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí;

– Đảm bảo giao đúng số lượng, chất lượng báo và đúng thời gian đã thoả thuận;

– Từ chối giao hàng, đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A có hành vi vi phạm;

– Cam kết bồi thường thiệt hại cho bên A nếu có thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi của bản thân.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết hạn hợp đồng và thủ tục thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh trực tiếp bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thời gian giao nhận thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.

3. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì phải bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191