Trang chủ - Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài nên được viết như thế nào, với những biểu mẫu điều khoản ra sao. Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài là dạng hợp đồng tương đối phức tạp. Ngoài những quy định trong nước, dạng hợp đồng còn phải tuân thủ các quy định của nước sở tại của doanh nghiệp nước ngoài. Các chế định về đại diện liên doanh, tiền tệ, trách nhiệm thuế, kế toán, hóa đơn cũng là một trong những khó khăn mà các bên cần có sự thỏa thuận rất chi tiết.

Biểu mẫu Hợp đồng chúng tôi cung cấp dưới đây hoàn toàn không phải là mẫu áp dụng chung cho toàn bộ các nước trong hoạt động hợp tác. Việc cụ thể cần phải được Luật sư chuyên ngành tư vấn hướng dẫn. Đó là những khuyến nghị, giờ xin mời các bạn tham khảo.

Mẫu Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: …/HĐLD

 • Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng kí doanh nghiệp;
 • Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi … h …, tại ………… Hợp đồng này được ký kêt. Chúng tôi gồm có:

(Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài thì cần những thông tin như sau)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân trong nước.

CÔNG TY: …………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……     Ngày: ………………

Mã số thuế: …………

(nếu là cá nhân thì thêm các thông tin sau: tên cá nhân; số CMND, nơi cấp, ngày cấp; địa chỉ thường trú; địa chỉ hiện tại)

Điện thoại: …………     Fax: ………………

Đại diện được ủy quyền: ……………    Chức vụ: ………

CMND số: ……………    Cấp ngày: ………     tại: ……..

Địa chỉ thường trú: ……………

Nơi ở hiện tại: …………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………..

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN A)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân nước ngoài.

CÔNG TY/ CÁ NHÂN: ………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……………    Ngày: ……….

Mã số thuế: ……………

(nếu là cá nhân thì thêm số Hộ chiếu)

Điện thoại: ……………………     Fax: …………….

Đại diện được ủy quyền: ………………  Chức vụ: ……………

Quốc tịch: …………………….. (nếu có quốc tịch nước ngoài thì thêm số hộ chiếu)

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………….

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN B)

(mỗi bên có thể có nhiều chủ thể cùng tham gia đầu tư, trong trường hợp như vậy mỗi chủ thể phải ghi rõ các thông tin theo mẫu trên)

Các Bên đồng ý ký kết Hợp đồng liên doanh này để thành lập một Doanh nghiệp liên doanh tại Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

            Đối tượng của hợp đồng là các bên tiến hành kí kết để thành lập một doanh nghiệp liên doanh nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận từ việc liên doanh.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về việc thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên tiếng việt: …………, tên tiếng anh: ……………, trụ sở chính được đặt tại: …………………… Chi nhánh (nếu có): …………. Văn phòng đại diện (nếu có): …………………….
 2. Mục đích thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: ……………………..
 3. Hình thức của Doanh nghiệp liện doanh là: ………… (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần). Trong đó mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm pháp lý trong phần vốn góp của mình vào vốn pháp định của doanh nghiệp.
 4. Lĩnh vực và phạm vi của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………

ĐIỀU 3. VỐN LIÊN DOANH

 1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp liên doanh là: …………
 2. Vốn pháp định của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………………
 3. Các bên thỏa thuận tỷ lệ vốn góp cụ thể như sau:

Bên A góp: ……………….. chiếm: …………..% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

Bên B góp: ………………….. chiếm: ……………% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

(các bên ghi rõ vốn góp cụ thể bằng tiền hay tài sản khác)

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Bên A …………
 2. Bên B ………….

(Ghi rõ trách nhiệm của từng bên về xin Giấy phép đầu tư; trách nhiệm quản lý, chỉ đạo; cung ứng nguyên vât liệu…)

ĐIỀU 5. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHỊU RỦI RO

 1. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ của nhà nước, các Bên thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (nếu có) của doanh nghiệp liên doanh theo tỷ lệ góp vốn của mỗi Bên (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật) cụ thể như sau:

Bên A ……..% vì đã góp ………% vốn.

Bên B ……..% vì đã góp ………% vốn.

 • Phương thức thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ bằng tiền hay bằng tài sản khác; nếu bằng tiền thì ghi rõ nội tệ hay ngoại tệ và hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản).
 • Thời gian, địa điểm thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ thời gian thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro là bao lâu, tại địa điểm nào)
 • Người nhận thanh toán và chịu rủi ro (Ghi rõ cụ thể đại diện của các Bên nhận thanh toán và chịu rủi ro)

ĐIỀU 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có xảy ra tranh chấp giữa các bên liên doanh thì sẽ được giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp các bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật bởi: ……. (Ghi rõ tên; địa chỉ cơ quan giải quyết tranh chấp)

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Nếu một trong hai Bên vi phạm về một trong các điều khoản trong hợp đồng này mà không phải do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên còn lại hoặc lỗi của người thứ ba thì sẽ bị phạt ………..% giá trị hợp đồng về hành vi vi phạm.
 2. Nếu hành vi vi phạm các quy định trong hợp đồng của một trong hai Bên gây thiệt hại cho Bên còn lại thì sẽ phải bồi thường …………. % giá trị hợp đồng cho Bên còn lại.

(trường hợp pháp luật chưa có mức phạt cụ thể thì hai Bên có thể thỏa thuận với nhau về mức phạt bằng bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệt đối)

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết (có thể từ ngày ký kết; ký số; …) và được lập thành 04 bản gốc (02 bản tiếng việt; 02 bản tiếng anh) mỗi Bên giữ 02 bản và các bản có giá trí pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191