Hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật – Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật

Hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật, Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật, Hợp đồng hợp tác chia sẻ công nghệ.

Việc áp dụng các kỹ thuật, công nghệ mới sẽ đem lại những hiệu quả tích cực cho hoạt động sản xuất và lưu hành hàng hoá, tuy nhiên những gì mới thì luôn phải được hướng dẫn và thực nghiệm trước khi áp dụng đại trà. Từ đó, vai trò của các đơn vị hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật chuyên môn ra đời.

Vậy Hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ được ghi nhận như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa Hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật

Hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật là sự thỏa thuận giữa các bên được lập thành văn bản để ký kết về việc thuê tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong một số lĩnh vực thực tế nhất định. Trong hợp đồng nêu rõ một số thông tin cơ bản của các bên, nội dung tư vấn, quyền và nghĩa vụ mỗi bên,….

Hợp đồng có hiệu lực trong cả hình thức văn bản và hợp đồng miệng, không bắt buộc công chứng, chứng thực hay người làm chứng. Nội dung thoả thuận không được trái với những quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 và cả các luật chuyên ngành khác.

2. Lưu ý khi ký Hợp đồng tư vấn kỹ thuật

Khi ký các dạng Hợp đồng tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, các bên cần lưu ý tới một số điều kiện hoạt động nếu lĩnh vực tư vấn bắt buộc theo quy định pháp luật.

Trong Hợp đồng thì cần lưu ý các điều khoản về hiệu quả cũng như hậu quả của thoả thuận tư vấn, bên cạnh những điều khoản vi phạm, bồi thường và hiệu lực trách nhiệm.

Các thoả thuận về giá cả, hoá đơn, thu chi, hoạt động kế toán cũng cần minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên tránh trường hợp nhận tiền và không đảm bảo phần tư vấn hoặc đã tư vấn cụ thể nhưng vẫn không nhận được thù lao.

3. Mẫu Hợp đồng thuê tư vấn kỹ thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 10  năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ TƯ VẤN KỸ THUẬT

(v/v lắp đặt thang máy trong chung cư)

Số:

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005
 • Căn cư Luật Xây dựng 2014;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Công ty X, chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Công ty TNHH A

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại

BÊN B: BÊN NHẬN THUÊ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Công ty TNHH B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số điện thoại:

Sau khi bàn bạc, thương lượng, các bên thống nhất các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê và bên B đồng ý nhận tư vấn vấn kỹ thuật lắp đặt thang máy chung cư:

 • Địa điểm:
 • Thời gian:
 • Mục đích:
 • Yêu cầu:

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên B cử người tới địa điểm mà bên A yêu cầu để khảo sát mặt bằng

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bên A gửi bản thiết kế chi tiết cho bên B tham khảo và tư vấn về loại thang máy, vị trí lắp đặt,….đáp ứng các yêu cầu của bên A. Bên A có quyền yêu cầu thay đổi không quá 03 lần.

Điều 3. Chi phí và cách thức thanh toán:

Tổng chi phí tư vấn: 2.000.000 đồng (bằng chữ: Hai triệu đồng)

Tiền cọc: 1.000.000 đồng

Thời hạn thanh toán: sau khi kết thúc hợp đồng, bên A đồng ý với dịch vụ tư vấn của bên B

Phương thức thanh toán: tiền mặt

Người nhận:….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Yêu cầu bên B cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu sử dụng của bên A.
 • Bên A cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vị trí lắp đặt thang máy
 • Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn, hiệu quả, có tính thẩm mỹ cao
 • Thay đổi bản thiết kế theo yêu cầu của bên A (trừ những yêu cầu không thể thực hiện hoặc không đảm bảo an toàn)
 • Được thanh toán chi phí đầy đủ, đúng hạn

Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 01 tháng, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng tư vấn kỹ thuật, bên B thanh toán chi phí theo tỷ lệ hoàn thành công việc cho bên A.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp:

 • Công việc hợp đồng hoàn thành
 • Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo luật quy định, một trong các bên thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia trước 07 ngày.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên yêu cầu hỗ trợ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

B. Bên B (Bên hỗ trợ)

– Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện:                                                  Chức vụ:

Hai bên cùng đồng ý giao kết Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với đối tượng là các dịch vụ được nêu chi tiết tại phụ lục đính kèm hợp đồng này.

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn thực hiện hợp đồng:

2. Bên A gửi cho Bên B thông báo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật theo từng dự án, bao gồm đầy đủ các thông tin về thời gian, địa điểm, thời hạn, số lượng nhân viên, các dịch vụ kỹ thuật;

3. Bên B thực hiện công việc theo thông báo của Bên A;

4. Sau mỗi lần kết thúc hỗ trợ kỹ thuật, hai bên phải lập biên bản hỗ trợ có xác nhận của cả hai bên.

Điều 3: Chi phí và thanh toán

1. Phí hỗ trợ được Bên B gửi thông báo cho Bên A tùy theo yêu cầu của tưng fđợt hỗ trợ với đơn giá … VNĐ/dịch vụ;

2. Bên A thanh toán phí hỗ trợ cho bên B không quá 05 ngày sau khi hoàn tất đợt hỗ trợ;

3, Phương thức thanh toán:

4. Các trường hợp chậm thanh toán sẽ được tính theo mức lãi suất của ngân hàng …

Điều 4: Trách nhiệm của Bên A

1. Đưa ra đầy đủ yêu cầu đối với từng đợt hỗ trợ để Bên B có phương án hoàn thành công việc hiệu quả nhất;

2. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho quá trình làm việc của Bên B;

3. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo hợp đồng;

4. Các trách nhiệm khác quy định trong hợp đồng.

Điều 5: Trách nhiệm của Bên B

1. Thực hiện chính xác và đúng hạn các yêu cầu của Bên A;

2. Thông báo cho bên A tiến độ thực hiện công việc;

3. Chịu trách nhiệm với những thiệt hai trong phạm vi lỗi của Bên B;

4. Các trách nhiệm khác quy định trong hợp đồng.

Điều 6: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng kỹ thuật mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 7: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phụ được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 8: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức:…

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 9: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng tư vấn kỹ thuật này có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191